Asiakas- ja markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste 17.7.2019
17.7.2019 Päivitetty yhteystietoja
25.5.2018 Laadittu

1. Rekisterinpitäjä

Teamit Group Oy
Y-tunnus: 2808016-1
Itälahdenkatu 22b, 00210 Helsinki
Puh. 010 323 7310

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Christel Isberg-Arasola, Team & Talent Development Manager
christel.isberg@teamit.fi
+358458531812
Itälahdenkatu 22b, 00210 Helsinki

Muut yhteystiedot:
Jussi Heikkilä, Toimitusjohtaja
jussi.heikkila@teamit.fi
+358503509003
Itälahdenkatu 22b, 00210 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Teamit-konsernin markkinointi- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Teamit Group Oy:n (2808016-1), Teamit Oy:n (2824958-8) ja Teamit Solutions Oy:n (2824959-6) asiakaskontaktointi, markkinointi, myynti, asiakassuhteiden hoito sekä asiakasviestintä.

Käsittelyperuste on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sopimuksen täytäntöönpano. Rekisteröidyille lähetetään suostumuksen perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on tietoja vain sellaisista henkilöistä yhteystietoineen, jotka ovat Teamit-konsernin yhtiöiden (Teamit Group Oy, Teamit Oy ja Teamit Solutions Oy) nykyisiä tai potentiaalisia asiakkaita.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa asiakassuhteeseen ja myynnin edistämiseen liittyviä tietoja, kuten:

 • Etu- ja sukunimet
 • Työnimike
 • Yrityksen nimi ja y-tunnus
 • Yhteyspuhelinnumero
 • Yhteyssähköpostiosoite
 • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta, palvelumuutokset)
 • Palvelun tilaustiedot
 • Palvelun sopimustiedot
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin, webinaareihin ja tapahtumiin osallistuminen)
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Teamitin verkkosivustoilla ja -palveluissa
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn tietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Teamitiin. Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa. Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietoja saatetaan kerätä rekisteröidyn työnantajalta tai muulta taholta. Henkilötietoja saatetaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Teamitin ulkopuolisista rekistereistä sekä kerätä julkisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Teamit-konsernin sisällä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain mukaisesti.

9. Rekisteritietojen suojauksen periaatteet

Jos rekisteriin kerätään manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamisesta

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Teamit vastaa tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on myös muut lain mukaiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä kotisivuillamme.